Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Co to jest moher?
Kozy an­gor­skie były w Cen­tral­nej Azji od pa­le­oli­tu. Pro­du­ku­ją luk­su­so­we włókna znane jako moher. Są lśniące i błysz­czą­ce, ciepłe zimą, ponieważ po­sia­da­ją do­sko­na­łe wła­ści­wo­ści izo­la­cyj­ne, jed­no­cze­śnie przy­no­sząc ulgę latem, ze względu na zdol­no­ści wchła­nia­nia wilgoci. Obecnie RPA jest naj­więk­szym świa­to­wym pro­du­cen­tem moheru, sta­no­wiąc 50% cał­ko­wi­tej świa­to­wej pro­duk­cji.